Cens de limicoles a les Goles del riu Millars. 24/01/2012

Seguint amb el cens de limícoles que aquesta col · labora el GER-EA, censan des de la desembocadura del riu Millars fins ma marjal d’Almenara. En aquesta ocasió es realitza el cens amb membres de la Colla Ecologista de Castelló-EA.
S’inicia el trajecte a les 9:00 h. des de la depuradora d’Almassora fins a la mar, pel marge nord del riu. Tornant fins al camí de la Cossa passant a la part sud del riu, realitzant el recorregut fins l’observatori d’aquest marge del riu.

Les dades obtingudes són:

Ptyonoprogne rupestris 17
Turdus philomelos 1
Tringa ochropus 1
Upupa epops 1
Burhinus oedicnemus 9
Lanius meridionalis 1
Anas platyrhynchos 58
Vanellus vanellus 1
Fulica atra 17
Gallinago gallinago 3
Ardea cinerea 12
Phalacrocorax carbo 25
Tachybaptus ruficollis 2
Anas crecca 150
Buteo buteo 1
Circus aeruginosus 1
Falco tinnunculus 4
Anas clypeata 24

En tot el recorregut hem observat molt poques limícoles, tot i que ha estat una sorpresa el veure torlits, usuals al voltant del riu però difícils d’observar-los.
Sembla que hi ha hagut un lleuger augment de les xarxets comuns a la zona, màxim lloc d’hivernada d’aquesta petita anàtid.

  

Torlits a la zona final del riu Millars. 24/01/2012

 

Xarxet i Cullerot a la zona final del riu Millars. 24/01/2012