El Termet. Centre de Educació Ambiental. 21/03/2012

El passat 21/02/2012, ens reunim al Centre d’Educació Ambiental del Termet (CEA), a l’ermita de Vila-real, representants de diferents associacions de la localitat de Vila-real i Castelló. El motiu de la reunió era l’oferiment per part de l’Ajuntament de Vila-real de les instal · lacions del Termet, per desenvolupar les diferents activitats que realitzem els grups ecologistes / conservacionistes / d’educació ambiental / altres … (veure acta de la reunió).

   

Edifici del Termet. Ubicació del Centre d’Educació Ambiental. 11/03/2012

Des del GER-EA, es va comentar que la nostra associació s’incorporaria a aquesta proposta i col·laboraria, en la mesura del possible, amb propostes i activitats juns l’altres grups de forma recíproca.

Després de la reunió, Vicent Vicent i Josep Carda ens van ensenyar les instal·lacions que, al nostre entendre, són d’una gran qualitat i que satisfacen les necessitats del grup pel que fa a desenvolupar congressos, jornades, conferències, tallers a l’interior o en plena natura, reunions, exposicions tan de fotografia o d’un altre tipus, itineraris, rutes, caminates per la senda que voreja el riu Millars (ruta Botànic Calduch), cens d’aus i altres vertebrats en aquesta part del riu Millars, tant diürnes com nocturnes, inventari de vegetació i flora, mamifers voladors, etc.

De forma breu per al qual no coneguen el lloc es presenten diverses fotos de les instal·lacions i els voltants.

    
Edifici de la Comunitat de Regans. Riu Millars

 

Edifici de l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia. 11/03/2012

 ACTA REUNIÓ. 

PROJECTE AMBIENTAL EL TERMET. LLOC: CEA Termet.

DATA: 21 febrer 2012.  HORA: 17,30 h.

Participants:

• Josep Lluís Ruiz (AVEADS)
• Esther Sabio (AVEADS)
• Santi (Educador Ambiental)
•Tomás de la Vega (Kaiac Club Millars)
• Alberto (Kaiac Club Millars)
• Joan Castany (Grup AU)
• Josep Bort (Grup GER-EA)
• Abel Campos (Periodista Ambiental)
• Rogeli Santamaría (Inspector d’Educació)
• Josep Carda (CEA Termet)
• Vicent Vicent (CEA Termet)

Excusen:

• Rosario Royo (Regidora d’Educació de Vila-real)
•José Antonio Montes (Centre Excursionista de Vila-real)

Orde del dia:

  • Resum primera reunió desembre 2011.
  • Estat actual disseny projecte Termet.
  • Exposició activitats diferents grups.
  • Propostes de futur.

Assumptes tractats:

Des de 1986 el CEA Termet ha estat dedicat a promoure activitats mediambientals entre la población escolar; amb aquest nou projecte es pretén obrir el centre a tota la població. És necessita per tant, coordinar les diferents actuacions que s’estan duent a cap o es pretenen dur en un futur immediat al voltant del paratge del Termet, oferint les instal·lacions del CEA als grups interessats per tal d’arribar a constituir el paratge de l’ermitori de la Mare de Déu de Gràcia en un referent mediambiental per a tota la població.

Què s’oferix ?

L’Ajuntament de Vila-real oferix a tots els grups que treballen al voltant del medi ambient i l’educació ambiental, les seues instal·lacions del CEA “El Termet”, per tal de…

1. Formar part d’un projecte comú, on grups mediambientals, culturals, educatius, esportius … queden units per un objectiu compartit com és treballar pel medi ambient.

2. Ser el lloc d’encontre d’aquells grups o associacions que s’integren en la proposta, per poder celebrar les seues reunions.

3. Disposar d’unes instal·lacions on poder realitzar activitats dintre del marc general del projecte (xerrades, exposicions, activitats de camp, etc.).

Exposició activitats grups participants:

L’AVEADS, el grup AU i El CEA Termet, comenten quin és el tipus d’activitat que realitzen en l’actualitat o que proposen dur a terme en relació al projecte en qüestió. La resta queden emplaçats a enviar el mês aviat possible, el seu document.

Acords:

Tots els participants mostren el seu interés en formar part del projecte, sempre i quant quede ben explicitat el recolzament per part de l’Ajuntament de Vila-real i el seu compromís en canalitzar propostes, recolzar actuacions i servir de pont amb empreses, entitats o instituciones que puguen oferir alguna tipus de patrocini al projecte.

Queda entés que cada grup o associació tindrà la seua pròpia dinàmica i que el seu compromís amb el projecte, queda circumscrit a anunciar les activitats que a nivell intern promou i a col·laborar en la mesura de les seues possibilitats en la redacció i ejecució del pla anual que a partir de l’aprovació del projecte es realitzarà.

S’expresa la necessitat de disposar d’una plataforma digital per a donar a conèixer el projecte i totes les iniciatives que es vagen generant.

S’anuncia que la propera reunió es convocarà en la segona quinzena del mês d’abril, per tal de què abans de concloure el present curs escolar, estiga embastat el projecte definitiu.

Sense més qüestions s’alça la sessió a les 20 hores

Josep Carda i Vicent Vicent

Annexe a la reunió.

El dijous 22 a les 9,30 hores tinguerem Josep Carda i Vicent Vicent, una reunió de poc més de dues hores amb la regidora d’educació Rosario Royo, per tal de donar-li a conèixer el contingut de la reunió del dimarts. Accepta totalment la idea i els acords presos a la reunió i demana s’estudie la possibilitat de redactar un projecte de futur, amb la participació de tots els implicats i on s’assenayalen les possibles activitats a realizar durant l’any en curs.
Es compromet a recolzar institucionalment el projecte, indicant que sol·licitarà a altres regidors i el propi alcalde, puguen assistir a la següent reunió. Analitzarà la possibilitat d’oferir dintre de la página web de l’ajuntament, un link per al projecte.

   

Alberg de la Mare de Deu de Gràcia, situat al voltant 11/03/2012

Creiem que és una oportunitat la que ens ofereix l’Ajuntament de Vila-real i els responsables del Centre d’educació ambiental El Termet, Vicent Vicent i Josep Carda, a ells el nostre agraïment.